Apr 07

Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thứ 6 07/04/2017, 11:30


- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Quy Che To Chuc.pdf

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017Bao Cao Ket Qua Hoat Dong.pdf

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017Bao Cao KQHDKD_ Update.pdf

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Bao Cao Cua Ban Kiem Soat.pdf

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016Phuong An Phan Phoi Loi Nhuan.pdf

- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 và phương án chi trả năm 2017To Trinh Thu Lao.pdf

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ CTCP Sông Đà 5 (Lần thứ 9)To Trinh Sua Doi Bo Sung Dieu Le.pdf

- Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017To Trinh Cong Ty Kiem Toan.pdf

- Thông báo về việc đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019Thong Bao De Cu Ung Cu_ Update.pdf

- Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT, BKS: To Trinh Thay Doi Thanh Vien HDQT, BKS_ Update.pdf

- Báo cáo về việc đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT, BKS: Bao Cao Thay Doi Thanh Vien HDQT, BKS_ Update.pdf

- Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS: Quy Che Bau Cu Thay The Thanh Vien HDQT, BKS.pdf

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Nghi Quyet DHDCD 2017.pdf