Apr 26

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Thứ 5 26/04/2018, 9:05
Vui lòng tải về tại đây:1. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

01-2018-BB-SĐ5-ĐHĐCĐ.pdf

2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

01-2018-NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ.pdf