Oct 30

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Thứ 2 30/10/2017, 10:26
Vui lòng tải file PDF dưới đây:

1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017: Bao Cao Tai Chinh_ Quy 3.pdf
2. Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2017: Cong Bo Thong Tin.pdf
3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2017: Giai Trinh CL Loi Nhuan Quy 3.pdf