Aug 18

SD5: CBTT thay đổi số lượng chứng khoán đang lưu hành có quyền biểu quyết

Thứ 2 18/08/2014, 16:12
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 71/2006/GCNCP-VSD-4, thay đổi lần thứ 4 ngày 15/07/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: 

File đính kèm : tại đây