Sep 18

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của HNX

Thứ 5 18/09/2014, 13:54
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán

Công ty cổ phần Sông Đà 5 công bố Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: tại đây