Aug 14

Tầm nhìn sứ mệnh

Thứ 5 14/08/2014, 15:44
 

"Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đoàn kết, nỗ lực vì mục tiêu xây dựng Công ty thành doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực như thủy lợi, thủy điện, giao thông, xây dựng dân dụng và đầu tư bất động sản; lấy hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm làm động lực; mục tiêu phát triển bền vững với khả năng cạnh tranh cao. Đồng thời phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực và trên thế giới."