Apr 07

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thứ 6 07/04/2017, 15:17

- Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Thong Bao.pdf

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Chuong Trinh.pdf

Giấy ủy quyền Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Giay Uy Quyen.pdf

Giấy xác nhận Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Giay Xac Nhan.pdf