Sản xuất Bê tông RCC
Điểm mạnh vượt trội và cũng là tiềm năng phát triển của Sông Đà 5 là dây chuyền sản xuất bê tông đầm lăn RCC với giá trị đầu tư...