Dự án thuỷ điện Bảo Lâm 3

Thông tin chính:

• Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây lắp điện

• Địa điểm xây dựng: nằm trên địa bàn hai xã Đức

Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và xã Niêm Tòng,

huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

• Tổng mức đầu tư: gần 2000 tỉ đồng.

• Thời gian thực hiện: 2015 – 2017

• Công suất lắp máy: 46 MW

• Số tổ máy: 02 tổ máy

• Sản lượng điện trung bình năm: 192.175 triệu kWh.

Các hạng mục thi công của Sông đà 5: 

Xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình chính