Feb 04

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp, lắp đặt bể nước 1000m3 cho dự án thủy điện Nam Ngiep 1

Thứ 4 04/02/2015, 15:30
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp, lắp đặt bể nước 1.000m3 tại dự án thủy điện Nậm Ngiệp 1 :

Công ty cổ phần Sông Đà 5 trân trọng kính mời các nhà thầu có năng lực tham gia chào giá cho gói thầu